Tisztelt leendő Partnerünk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek a hűtött áruk biztosításának jellemzőit.

A biztosítás tárgya

A biztosítási védelem kötvényben felsorolt árukra terjed ki mindaddig, amíg a kötvényben biztosítási helyként megjelölt mélyhűtő berendezésben vagy hűtőházban tárolják.

Biztosított veszélyek és károk

1. A biztosító biztosítási védelmet nyújt azokra a vagyoni károkra amelyek a biztosított fagyasztott és hűtött áruk megromlása vagy vesztése közben keletkeznek az akábbi okok miatt:

A b, c, és e pontokban feltűntetett káreseteket a Tűzbiztosítás különös feltételei (TBKF), a Betöréses lopás biztosítás különös feltételei (BLKF), illetve a Viharkár biztosítás különös feltételei (VBKF) alapján kell megítélni.

2. A biztosítási védelem - tekintet nélkül a keletkezési - nem terjed ki azokra a károkra, amelyek:

Biztosítási hely

A biztosítás a Magyar Köztársaság területén, a kötvényben megnevezett hűtőberendezésekre, mint biztosítási helyre érvényes. Ha a biztosított árut a biztosítási helyéről elszállítják, a biztosítási védelem megszűnik, kivéve, ha egy külön megállapodás keretében a biztosító a biztosítás helyén kívüli károkért is felel.

Biztosítási összeg, biztosítási díj

A biztosított kármegelőzési kötelezettségei

A biztosított kötelességei a káresemény bekövetkezésekor

1. A biztosított veszélyhelyzet vagy bekövetkezett kár esetén kártalanítást követelhet, ha az alábbi kötelezettségeinek eleget tesz:

2. A biztosított köteles a kárfelmérés során a bztosítónak minden adatot írásban vagy szóban helytállóan és teljeskörűen megadni.

3. Ha a biztosított az előbbiekben felsorolt kötelezettségek valamelyikét megszegi, a bztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, kivéve, ha a kötelezettségszegés sem szándékosságra, sem súlyos gondatlanságra nem vezethető vissza. E kötelezettségek súlyosan gondatlan megszegése esetén is fennmarad a biztosító fizetési kötelezettsége, ha a kötelezettségszegés sem a káresemény tisztázását, sem pedig a biztosítóra háruló fizetési kötelezettség megállapítását vagy annak mértékét nem befolyásolta. Az 1. bekezdés a) pontjában említett mentési kötelezettség súlyosan gondatlan megszegése esetén abban az esetben marad fenn a biztosító fizetési kötelezettsége, amennyiben a kár nagysága a kötelezettség kellő teljesítése esetén sem lett volna csökkenthető.

Ha a rendőrségi kárbejelentés elmarad, a kártalanítás a bejelentés pótlásáig megtagadható.

4. Ha a kár a közhálózatú áram- vagy vízszolgáltatás kiesése miatt következik be, akkor a kiesés okáról és időtartamáról nyilatkozatot kell beszereznie a biztosítottnak az illetékes áram- vagy vízszolgáltató üzemtől. A biztosító elhalaszthatja a kártalanítást a nyilatkozat bemutatásáig.

Kártalanítás

1. A kártalanítás az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) V. fejezetének értelmében a biztosított áru káridoponti valóságos értéke alapján történik, a kártalanítás összege a károsult tárgyaknál ezen érték és a maradvány értékének különbözete. A kártalanítási összeg megállapításakor a maradvány értékesíthetőségét is figyelembe kell venni. A biztosított minden káresetnél a kötvényben meghatározott önrészesedési összegig maga viseli a kárt.

2. A biztosított áru valóságos értéke

Irányadó a káreset bekövetkeztének időpontjában érvényes ár (amennyiben piaci ár van, akkor a piaci ár), valamint az újraelőállításnak a káreset időpontjában érvényes költsége.

Arrennyiben a megtakarított költségekkel csökkentett értékesítési ár alacsonyabb, mint az a) és b) pontokban megállapított kártalanítási összeg, akkor az alacsonyabb értékesítési ár lép életbe kártalanítási összegként.

Ha vámköteles áruban, amely azonban mindeddig vámmentesen volt tárolva, a vámeljárás előtt kár keletkezik és ezután a vám és egyéb forgalmi adók esedékessé válnak, ezeket az összegeket is figyelembe kell venni a kártalanítási összeg kiszámításakor.

3, A kártalanítás teljesítése:

4, Ha a már károsodott fagyasztott áruban további értékcsökkenés lép fel a szakszerűtlen kezelés vagy természetes okok miatt, akkor ez a pótlólagos értékcsökkenés nem képezi kártalanítás tárgyát.

5, Összetartozó, de önmagukban is önálló vagyontárgyaknál azt az értékvesztést nem lehet figyelembe venni, amelyet a sértetlenül maradó szenved más, önmagukban önálló dolgok sérülése, megsemmisülése vagy értékcsökkenése miatt.

Ráfordítások megtérítése

1. Azokat a ráfordításokat, még ha eredménytelennek bizonyulnak is, amelyeket a káreset elhárítása vagy mérséklése érdekében a biztosított ajánlatosnak tartott és megtett, megtéríti a biztosító. Nem tartoznak azonban ide azok a ráfordítások, amelyek a mentési kötelezettség teljesítésekor egészségkárosodást okoznak. Szintén nem téritendő a díjmentes, közérdeket szolgáló tűzoltóság vagy más segítségre kötelezettek szolgáltatása.

2. Előlegre a biztosító nem kötelezett. A ráfordítások és a kártalanítás összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget, amennyiben a ráfordítások nem a biztosító utasításai miatt történtek.

Alulbiztosítás esetén a ráfordítások ugyanabban az arányban térítendők, mint a kár.

Szakértői eljárás

A szakértői jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább:

Jogviszony a káresemény után (kiegészítés)

A káresemény napjától a biztosítási összeg az adott biztosítási időszak hátralévő részére vonatkozóan a kifizetett kártalanítás összegével csökken (alulbiztosítás esetén részarányosan).

Ha a biztosított haladéktalanul - még mielőtt további károk keletkeznének - az éves díjat megfelelően kiegészíti, és a továbbiakban a megfelelő fizetési ütemben fizeti az eredeti biztosítási összegre vonatkozó díjat, akkor ettől az időponttól kezdődően a biztosítás ismét a korábbi biztosítási összegre érvényes.

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
cégvezető


Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!